Zásady ochrany osobních údajů uživatelů webu APM Pool

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost Plast - Mark s.r.o., IČ: 26935007, se sídlem Vážany 44, 682 01 Vážany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 46410 (dále jen „Správce“), zpracovává a chrání osobní údaje subjektů, které získá v souvislosti s provozem webových stránek www.apmpool.com www.apmpool.cz a www.apmpool.eu (dále jen „Webové stránky“), případně jiným kontaktováním Správcem ohledně poskytnutí informací o produktu APM Pool.

Správce se jako správce osobních údajů zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webových stránkách.

Všechny vaše osobní údaje, které od vás Správce obdrží, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „ Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

V souladu s Nařízením vám Správce poskytuje níže uvedené informace:

Základní informace o zpracovávaných informacích

Kontaktní údaje Správce: doručovací adresa: Vážany 44, 682 01 Vážany, email: kancelar@plast-mark.cz; tel. č. +420 733 642 333.

Účel zpracování osobních údajů:

(i) Vaše identifikační a kontaktní údaje Správce zpracovává pro účely vyplývající z jeho podnikatelské činnosti, tzn. k jednání o uzavření obchodní spolupráce s novým obchodním partnerem nebo uzavření obchodní smlouvy mezi koncovým zákazníkem a obchodním partnerem Správce;

(ii) V případě, existence oprávněného zájmu nebo má-li k tomu Správce odpovídající souhlas, využívá vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktu APM Pool;

(iii) Pro ochranu oprávněných zájmů Správce (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení smluvních podmínek Správce, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany zákonných práv Správce)

(iv) K plnění právních povinností Správce (zejména plnění povinností v oblasti daňové, statistické apod.)

(v) Vaše kontaktní údaje může Správce dále využívat pro zajištění vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů

Údaje, které zpracováváme , zahrnují:

• Vaše jméno/příjmení

• Vaše emailová adresa/telefonní číslo

• Internetové cookies Google Analytics pro účely optimalizace Webových stránek

Obecně platí, že Správce shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny obchodnímu partnerovi, jehož chcete prostřednictvím Webových stránek. Kontaktní údaje partnerů jsou dostupné na vyžádání od Správce.

Vaše osobní údaje Správce zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech aws.com.

Vaše osobní údaje Správce chrání, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu pouze za následujícími účely:

  • Poskytnutí služby či produktu ;
  • Splnění právních povinností , které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
  • Zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu vás však nad rámec níže uvedeného výslovně informujeme o vašem právu vznést námitku dle čl. 21 odst. 2 Nařízení proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nesmějí již být osobní údaje pro tento účel zpracovány (tzv. princip opt-out).

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z uzavřených pojistných smluv a dále po dobu vyplývající z právních předpisů. Udělíte-li Správci svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty, bude tento zpracovávat vaše kontaktní údaje po dobu, do odvolání vašeho souhlasu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl jste poučen o vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu Správce nebo kontaktní email Správce uvedený výše.

Odvoláním vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Berete na vědomí, že proto, aby mohl Správce zajistit plnění z případného smluvního vztahu, potřebuje zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje. Odvoláním vašeho souhlasu nebude Správce moci plnění ze smluvního vztahu zajistit.

Právo přístupu ke svým osobním údajům

Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo jím pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Právo požadovat výmaz osobních údajů , a to tehdy pokud:

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

• Pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

• Pokud vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• Pokud osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

Právu na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

• popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

• zpracování je protiprávní a vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právu na přenositelnost údajů

Máte právo, aby Správce předal vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoli uplatnit kontaktováním Správce (Plast-Mark s.r.o., Vážany 44, 682 01 Vyškov).

Právo podat stížnost

Na postup Správce jakožto správce osobních údajů lze v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na (Plast-Mark s.r.o., Vážany 44, 682 01 Vyškov).

Zajímá Vás systém APM Pool nebo uvažujete o jeho pořízení?
Zanechte nám krátkou zprávu a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.
Plast-Mark s. r. o. , Smetanovo nábřeží 785/61, 682 01 Vyškov
tel.: +420 776 064 122, e-mail: info@plast-mark.cz